پیدا

۱۱۲۶

درخواست حذف اطلاعات

بسم الله الرحمن الرحیم چه خوش صید دلم کردی بنازم چشم مست ت را که مرغان وحشی را از این خوش تر نمی گیرد